Allmänna villkor för parkering och tvätt- och bilvårdstjänster

 

Gäller från och med 2023-10-01

1.    Allmänt


1.1    Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") gäller när en fysisk eller juridisk person ("Kunden") bokar och nyttjar parkeringslösningar och/eller tvätt- och bilvårdstjänster hos Lindskrog Långtidsparkering AB ("Lindskrog"), org. nr. 556538-3691. Lindskrog och Kunden benämns gemensamt som "Parterna" och var för sig som "Part". 


1.2    Lindskrogs vid var tid tillgängliga parkeringslösningar samt tvätt- och bilvårdstjänster framgår av Lindskrogs hemsida, www.lindskrog.se ("Hemsidan"). De vid var tid tillgängliga parkeringslösningarna samt tvätt- och bilvårdstjänsterna benämns gemensamt som "Tjänsterna" och var och en som "Tjänsten".

 

2.    Bokning


2.1    Bokningsförfrågan av Tjänsterna skickas in via Hemsidan genom att Kunden matar in de uppgifter som efterfrågas i bokningsformuläret. Lindskrog kan också ta emot en bokningsförfrågan via telefon.


2.2    Lindskrog förbehåller sig rätten att neka Kundens bokningsförfrågan utan att ge anledning därtill.


2.3    Om Lindskrog accepterar Kundens bokningsförfrågan reserveras de efterfrågade Tjänsterna. En bekräftelse på reservationen skickas till den e-postadress som Kunden uppgett i samband med bokningen. 


2.4    Det står Kunden fritt att när som helst avboka Tjänsterna utan kostnad. Avbokning kan göras via Hemsidan eller per telefon. Reservationen annulleras automatiskt om Kunden inte inställer sig i enlighet med accepterad och bekräftad bokning.


3.    Priser och betalning


3.1    Aktuella priser för Tjänsterna framgår av Hemsidan. Priserna är angivna i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 

 

3.2    Om inte annat föreskrivs, påbörjas Tjänsten i samband med Kundens betalning därav. Betalning sker i enlighet med Lindskrogs instruktioner. 


3.3    Bindande avtal uppstår mellan Parterna i samband med Kundens betalning av Tjänsterna enligt punkt 3.2 ovan. De Allmänna Villkor som vid tid till annan finns tillgängliga på Hemsidan utgör del av avtalet mellan Parterna.


3.4    Om Tjänsten avser parkering och den avtalade parkeringstiden överskrids, kan Kunden debiteras en tilläggsavgift om 50 kronor per dag utomhus eller 100 kronor per dag i garage. Eventuell tilläggsavgift betalas enligt Lindskrogs instruktioner. Om den avtalade parkeringstiden överskrids har Lindskrog rätt att omedelbart säga upp avtalet mellan Parterna varefter Kundens fordon kan komma att forslas bort utan vidare avisering.

4.    Parternas åtaganden


4.1    Kunden åtar sig att tillhandahålla Lindskrog den information som efterfrågas i samband med bokningen. 


4.2    Kunden åtar sig vidare att erlägga betalning för Tjänsterna i enlighet med avsnitt 3 i dessa Allmänna Villkor.


4.3    Om Tjänsten avser parkering åtar sig Kunden att parkera enligt Lindskrogs anvisningar och parkeringsregler som är anslagna inom parkeringsområdet.


4.4    Lindskrog åtar sig att (i) tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med Kundens godkända reservation samt (ii) tillse att Tjänsterna utförs på ett yrkes- och fackmannamässigt sätt. 


4.5    Lindskrog har rätt att anlita underleverantörer för att uppfylla sina åtaganden enligt punkt 4.4. Lindskrog svarar för underleverantörernas arbete som sitt eget. 

 

5.    Personuppgifter


5.1    Lindskrog är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med bokningen av Tjänsterna. Lindskrog behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Villkoren för hanteringen av personuppgifter framgår av Lindskrogs integritetsskyddspolicy som finns tillgänglig på Hemsidan.


6.    Ansvar


6.1    Lindskrog ansvarar endast för direkt skada som uppstår på grund av Lindskrogs vårdslöshet. Lindskrog ansvarar därmed inte för övriga skador såsom indirekta skador. Lindskrog ansvarar inte heller för skadegörelse på och/eller stöld av fordon eller egendom i fordon. Ansvaret är begränsat till ett belopp som motsvarar priset på Tjänsterna.


6.2    Kunden ansvarar för all skada som orsakats av Kunden i samband med nyttjandet av Tjänsterna. 


6.3    Detta avsnitt 6 gäller i den utsträckning tvingande lagstiftning inte säger annat. 

 

7.    Force Majeure


7.1    Lindskrog är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Lindskrogs kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer. Lindskrog är skyldig att, utan fördröjning, informera Kunden om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure.


8.    Kontakt


8.1    Vid frågor angående Tjänsterna, vänligen kontakta Lindskrog. Kontaktuppgifter finns på Hemsidan. Eventuell reklamation av Tjänsterna skickas snarast till: receptionen@lindskrog.se.

 

 

Öppet dygnet runt - årets alla dagar